Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło odpowiedź na interpelację posłanki Pauliny Matysiak, która dotyczyła znowelizowanego art. 17 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych. Posłanka zwracała uwagę na druzgocące skutki nowelizacji dla obsługi dojazdów szkolnych. Jak sprawę widzi resort?

Zawieszenie emerytury pomostowej

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby uprawnione do emerytury pomostowej, które podejmują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, będą musiały zawiesić swoje prawo do niej. Dotyczy to również tych, którzy podejmują taką pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dlaczego doszło do zmiany?

Organizacje związkowe sygnalizowały problem z obchodzeniem przepisów dotyczących emerytur pomostowych. Okazało się, że wielu kierowców autobusów i motorniczych tramwajów w komunikacji miejskiej, będących na emeryturze pomostowej, pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Takie działania pozwalały na omijanie przepisów o zawieszaniu emerytury i obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Bezpieczeństwo publiczne w zagrożeniu

Jednym z głównych argumentów przemawiających za zmianą przepisów była troska o bezpieczeństwo publiczne. Wykonywanie pracy o szczególnym charakterze przez osoby powyżej 60 roku życia może stanowić zagrożenie, zwłaszcza gdy chodzi o kierowanie pojazdami komunikacji miejskiej.

Kierowcy w Europie — niedobór na rynku

Problemem ogólnoeuropejskim stał się niedobór kierowców zawodowych. W Polsce brakuje około 124 tys. kierowców, a w całej Europie nawet 400 tys. sytuacja stała się szczególnie trudna po wybuchu konfliktu na Ukrainie, co utrudniło pozyskiwanie nowych kierowców.

Kierunek zmian — młodsi kierowcy za kółkiem?

Jednym z rozważanych rozwiązań jest obniżenie wymaganego wieku kierowców zawodowych. Cały proces legislacyjny zależy jednak od ostatecznej formy zmienionej dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej praw jazdy.

Dialog i współpraca z przewoźnikami

Ministerstwo Infrastruktury deklaruje stały kontakt ze środowiskiem przewoźników drogowych, analizując zgłaszane postulaty i propozycje. Działania mają na celu przeciwdziałanie deficytowi kierowców, m.in. poprzez uproszczenie procedur administracyjnych.

Podsumowując, nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych ma na celu wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących pracy emerytów w szczególnych warunkach. Jednocześnie rozważane są rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie deficytowi kierowców na rynku pracy w Polsce.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content