Funkcjonowanie biura poselskiego

Każdy poseł ma obowiązek utworzenia jednego biura (tzw. biura podstawowego), na które otrzymuje z Kancelarii Sejmu ryczałt. Wynosi on obecne 15.200 zł. Ryczałt jest przekazywany od momentu pisemnego powiadomienia Kancelarii Sejmu przez posła o utworzeniu biura. W miesiącu utworzenia środki przysługują posłowi w wysokości proporcjonalnej do liczby dni funkcjonowania biura.

Z ryczałtu mogą być pokrywane m.in. wydatki na wynagrodzenia pracowników biur poselskich, tłumaczenia, ekspertyzy i opinie sporządzane bezpośrednio u wybranych ekspertów, usługi telekomunikacyjne związane z wykonywaniem mandatu poselskiego i przejazdy posła samochodami w związku z wykonywaniem mandatu. Ryczałt może być też przeznaczony na pokrycie wydatków bieżących takich jak czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę oraz prace porządkowe, konserwację i naprawę sprzętu technicznego biura oraz koszty jego eksploatacji, drobne naprawy i remonty, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura.

Ryczałt nie może być wykorzystywany na finansowanie działalności partii politycznych, organizacji społecznych, fundacji oraz działalność klubów i kół poselskich i parlamentarnych, a także na finansowanie działalności charytatywnej, sponsorskiej oraz na prowadzenie kampanii wyborczej.

Poseł ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego do 31 stycznia każdego roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.

Sprawozdanie z funkcjonowania biura 2019-2020

Środki finansowe przekazane w okresie (12.11.2019 – 31.12.2020): 205 593,33 zł

Wydatki – łącznie: 197 917,08 zł

Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi: 112 339,11 zł

Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników: 456,00 zł

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi: 8 344,85 zł

Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń: 13 900,00 zł

Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego: 606,77 zł

Koszty usług telekomunikacyjnych w “Domu Poselskim” oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie: 0 zł

Koszty korespondencji i ogłoszeń: 10 697,43 zł

Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami: 200,00 zł

Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym: 0 zł

Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami: 366,96 zł

Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczna i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne: 19 275,66 zł

Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji: 321,74 zł

Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego: 0 zł

Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.: 6 448,87 zł

Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia: 3 908,49 zł

Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego: 0 zł

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 0 zł

Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego: 0 zł

Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego: 521,65 zł

Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego: 0 zł

Koszty abonamentu RTV biura poselskiego: 0 zł

Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego: 246,00 zł

Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem): 20 283,55 zł

Skip to content