O interwencję zwróciły się do mnie osoby biorące udział w spacerze mającym miejsce 9 listopada w Olsztynie, ponieważ czynności podjęte w stosunku do nich przez obecnych na miejscu policjantów podczas tego spaceru uważają za bezprawne. Na ich spacer Policja stawiła się bardzo licznie i od samego początku zaczęła ich legitymować. Osoby te były legitymowane bez podania podstawy prawnej i rodzaju wykroczenia, jakie popełniły oraz straszone skierowaniem sprawy do sądu. Nie było mowy o pouczeniu. Czasem były informowane przez policjantów o tym, że uczestniczą w zgromadzeniu publicznym. Ich spacer przebiegał pokojowo i spokojnie, a opresyjne działania Policji polegające na zastraszaniu sądem, zajeżdżaniu drogi samochodami, komunikatach z głośników o tym, że poniosą konsekwencje były zupełnie nieadekwatne do sytuacji. Policjanci swoje działania kierowali szczególnie w stosunku do osób z transparentami i głównie te osoby były legitymowane i spisywane. Spisywano także treść transparentów.

Sposób postępowania Policji w sposób rażący narusza §2 Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 29 września 2015 roku w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, który brzmi następująco:

§2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w §1 pkt 1–4, 6, 8 i 9, podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.
2. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust.1, innych niż określone w art. 61 ustawy, okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.
3. Policjant po zakończeniu wykonywania czynności służbowych, o których mowa w §1 pkt 1–4 i 6, informuje ustnie osobę, wobec której podjęto te czynności, oprawie złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia na sposób przeprowadzenia tych czynności.

W związku z powyższym zwraciłam się do Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Na jakiej podstawie prawnej legitymowano i spisywano osoby biorące udział w spacerze, który odbył się 9 listopada 2020 r. w Olsztynie?
 2. Jakie jednostki policji i w jakiej ilości dokonywały tych czynności od 17:50 do 20:00?
 3. Na jakiej podstawie prawnej podczas tego spaceru policjanci brali do rąk własnych okazywane dowody osobiste osób legitymowanych i spisywanych oraz informowali osoby legitymowane i spisywane, że brak zgody na danie im do rąk własnych okazywanych dowodów osobistych podlega wykroczeniu Art. 65. KW?
 4. Ile osób zostało wylegitymowanych i spisanych podczas tego spaceru w podziale na ich wiek i płeć?
 5. Jakie konsekwencje poniosą te osoby i dlaczego straszono je skierowaniem sprawy do sądu?
 6. Jakie komunikaty poprzez nagłośnienie podczas tego spaceru padały do jego uczestników od ul. Adama Mickiewicza do końca podejmowania wobec nich czynności?
 7. Na jakiej podstawie policja dokonała czynności wyłączenia z ruchu samochodowego okolic ronda łączącego ul. Dworcową z aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego?
 8. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do policjantów, którzy w sposób niezgodny z prawem wykonywali swoje czynności lub przekroczyli uprawnienia?
 9. Jakie czynności podejmowała policja po zakończeniu czynności wobec wymienionych osób spacerujących, licznie oraz w sposób ciągły przejeżdżając wzdłuż ul. Dąbrowszczaków, szczególnie na wysokości ul. Dąbrowszczaków 10?
 10. Na jakiej podstawie policjanci od 23 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r., zarówno umundurowani, jak i nie, podejmują czynności, stojąc przy ulicy Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie oraz naprzeciw Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie?
 11. Ile osób zostało wylegitymowanych i spisanych, z podziałem na wiek i płeć, między 23.10. a 09.11, w związku ze swoim spacerowaniem, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który został wydany 22.10.2020 r.?
Skip to content