Ponownie przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak tym razem skupimy się na obowiązkach pracowników.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest twoim podstawowym obowiązkiem. Oznacza to między innymi, że musisz poddawać się badaniom kontrolnym, dbać o należyty stan maszyn i urządzeń czy niezwłocznie informować przełożonego o wypadku bądź zagrożeniu zdrowia i życia.

Kiedy można wstrzymać pracę?

Jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla twojego zdrowia lub życia (a także innych osób), to masz prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, o czym powinieneś/powinnaś zawiadomić przełożonego.

Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy zagrażającej zdrowiu i życiu nie usuwa istniejącego niebezpieczeństwa, możesz oddalić się z miejsca zagrożenia (zawiadamiając o tym przełożonego) — za czas powstrzymywania się od pracy (w tym czas oddalenia się) przysługuje ci wynagrodzenie.

BHP a badania lekarskie

Badania profilaktyczne również związane są z wymogami BHP. Wstępnym badaniom lekarskim co do zasady będziesz podlegać, jeśli jesteś pracownikiem/pracowniczką przyjmowanym/ą do pracy lub przenoszonym/ą na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Nie będziesz podlegał/a badaniom lekarskim, gdy zostajesz ponownie przyjęty do pracy u tego samego pracodawcy na to samo lub podobne stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, jako pracownik/pracowniczka podlegasz ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia twojej zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 

Jeśli uległeś/aś wypadkowi przy pracy lub zachorowałeś/aś na chorobę zawodową (określoną w wykazie), to przysługują ci świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy (z wyjątkiem pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych).

Skip to content