W maju posłanka Paulina Matysiak interweniowała w sprawie planowanej likwidacji Delegatury Kuratorium Oświaty w Kutnie. Teraz wpłynęły odpowiedzi od wojewody i łódzkiego kuratora oświaty. Oba organy przedstawiają różne perspektywy na tę sprawę.

Wojewoda: za wcześnie na ostateczną decyzję

Wojewoda łódzka Dorota Ryl w odpowiedzi na interwencję przyznaje, że trwają analizy dotyczące ewentualnych zmian w strukturze Kuratorium Oświaty w Łodzi. Zaznacza jednak, że nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje w sprawie likwidacji którejkolwiek z delegatur.

Ryl zapewnia, że podczas procedowania jakichkolwiek zmian w kuratorium, stanowisko przedstawicieli podległych placówek oświatowych zostanie wzięte pod uwagę. Wojewoda podziela przy tym zdanie kuratora, który chce, by kuratorium nie było tylko organem nadzoru, ale służyło pomocą szkołom.

Zmiany dla lepszego funkcjonowania?

Z odpowiedzi wynika, że ewentualne korekty w strukturze kuratorium mają na celu poprawę jego efektywności oraz sprawniejsze wspieranie dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. O szczegółach wojewoda obiecuje poinformować po zakończeniu analiz.

Kurator: Delegatura w Kutnie do likwidacji, oszczędności jako główny powód

W przeciwieństwie do ostrożnych deklaracji wojewody, łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski jasno stwierdza, że nowa struktura kuratorium nie będzie uwzględniać Delegatury w Kutnie, gdyż przewiduje się jej likwidację.

Kurator tłumaczy, że decyzja podyktowana jest koniecznością racjonalnego wykorzystania środków budżetowych i zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji. Przeprowadzono już analizy strukturalne i finansowe.

Rozbieżne głosy ze środowiska oświatowego

Brzozowski zaznacza, że uwzględniono argumenty dyrektorów szkół przeciwnych likwidacji Delegatury w Kutnie. Podkreśla jednak, że w bezpośrednich rozmowach padały bardziej zróżnicowane opinie na ten temat.

Jak wyjaśnia kurator, planowana zmiana liczby delegatur to powrót do sytuacji sprzed 1 września 2021 roku. Jego zdaniem nie wpłynie to negatywnie na realizację zadań nadzoru pedagogicznego i wsparcie dla szkół.

Statystyki na korzyść zmian

Kurator przytacza statystyki, z których wynika, że nawet po likwidacji kutnowskiej delegatury, w województwie łódzkim średnia liczba powiatów przypadających na kuratorium będzie niższa od średniej krajowej.

Brzozowski deklaruje, że w przypadku likwidacji Delegatury w Kutnie, wszystkim jej dotychczasowym pracownikom zostaną zaproponowane nowe miejsca pracy w kuratorium.

Oczekiwanie na ostateczną decyzję

Jak wynika z odpowiedzi wojewody i kuratora, ostateczna decyzja w sprawie przyszłego kształtu Kuratorium Oświaty w Łodzi jeszcze nie zapadła. Spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami likwidacji Delegatury w Kutnie wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. O dalszym rozwoju wydarzeń w tej sprawie będziemy informować.

Skip to content