Zapraszam do zapoznania się z kolejną publikacją na temat prawa. Tym razem prześledzimy proces legislacyjny!

Kto może zgłosić projekt ustawy?

Inicjatywa ustawodawcza, czyli możliwość przedstawienia projektu ustawy, przysługuje Prezydentowi i Radzie Ministrów. Dodatkowo taką możliwość ma Senat lub grupa co najmniej 15 posłów, komisji sejmowej oraz grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Projekty ustaw składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu. Wnosząc projekt, wnioskodawca wskazuje swojego przedstawiciela, który jest upoważniony do reprezentowania go w pracach nad tym projektem. 

Rozpatrywanie projektu ustawy, czyli do trzech razy sztuka

Rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w trzech czytaniach. Pierwsze czytanie obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. Przeprowadza się je na posiedzeniu Sejmu lub komisji.

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji. Chyba że Sejm odrzuci projekt w całości. Do takiego odrzucenia potrzebny jest odpowiedni wniosek.

Komisje sejmowe obradują nad projektem ustawy i mogą wprowadzać poprawki. Następnie komisja, do której został skierowany projekt ustawy, sporządza sprawozdanie ze swoich prac.

Drugie czytanie to przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie, zgłaszanie poprawek i wniosków oraz przeprowadzenie debaty. W razie zgłoszenia w drugim czytaniu nowych poprawek i wniosków projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały (o ile Sejm nie postanowi inaczej).

Trzecie czytanie to przede wszystkim głosowanie nad projektem. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość.

Skip to content