Jak wynika z raportów Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mamy coraz wyższy odsetek seniorów żyjących w ubóstwie. Między 2015 a 2018 rokiem (z tego okresu pochodzą najnowsze analizy) nastąpił wyraźny wzrost udziału osób starszych w populacji 20 procent najuboższych Polaków. W ciągu tych trzech lat odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia, zaliczających się do najmniej zamożnej części społeczeństwa, zwiększył się z 12,1 procenta do 18, 2 procenta.

Z około 11 do 17 proc. wzrósł także udział osób starszych w grupie doświadczających relatywnego ubóstwa dochodowego – czyli sytuacji, w której miesięczny dochód pieniężny netto jest niższy od wartości uznanej za próg ubóstwa. W 2018 roku granica ubóstwa dochodowego dla gospodarstwa jednoosobowego wyniosła 1280 zł miesięcznie, a dla gospodarstwa domowego złożonego z 2 osób dorosłych i 2 dzieci do lat 14 – 2688 zł.

Z analiz GUS wynika także, że seniorzy w 2018 roku stanowili niemal 20 procent wszystkich osób, którzy doświadczają ubóstwa, czyli takich, u których można zaobserwować co najmniej 10 z 30 przejawów złych warunków życia. Lista tych 30 symptomów obejmuje między innymi takie kwestie jak jakość mieszkania, poziom wyposażenia w dobra trwałego użytku i brak zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb konsumpcyjnych. GUS szacuje również, że w 2019 roku do 16 procent (z 9 procent w 2015 roku) wzrósł odsetek osób starszych wśród wszystkich osób dotkniętych skrajnym ubóstwem. Wskaźnik ubóstwa skrajnego to granica wyznaczająca poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego następuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka.

Poprosiłam Minister Rodziny i Polityki Społecznej o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie rozwiązania długofalowe zamierza podjąć Ministerstwo w celu zapobiegania, przeciwdziałania i łagodzenia skutków ubóstwa wśród osób starszych?
  2. Jakie rozwiązania z zakresu pomocy społecznej zamierza wprowadzić Ministerstwo, aby przeciwdziałać problemowi ubóstwa wśród seniorów?
  3. Czy Ministerstwo planuje uruchomić w 2021 roku nowe programy wspierające najuboższych seniorów? Jeżeli tak to jakie?
Skip to content