Od roku 2015 roku Ministerstwo realizuje Program Wieloletni „Senior+” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. W nowej edycji programu na lata 2021-2025 zwiększy się dotacja na założenie domu „Senior+” z 300 tys. zł do 400 tys. zł oraz klubu „Senior+” z 150 tys. zł do 200 tys. zł. Dodatkowo wzrosnąć ma miesięczne dofinansowanie do jednego miejsca, przy czym będzie to dotyczyć tylko domów „Senior+”, które otrzymają 400 zł na jedną starszą osobę, natomiast dla klubów pozostanie 200 zł.

Mimo wielu korzyści wynikających z programu, samorządowcy wskazują na kilka kwestii, które pozwalałyby na lepszą realizację wyznaczonych zadań. Przede wszystkim z uwagi na rosnące koszty utrzymania (takie jak chociażby wynagrodzenia pracowników), warto rozważyć podwyższenie dofinansowania na jedną osobę starszą także dla klubów „Senior +”. W tym aspekcie Związek Powiatów Polskich postuluje zwiększenie dofinansowania do 250 zł za osobę. 

Co więcej, przedstawiciele samorządów zwracają uwagę, że należy zrezygnować z konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania, czyli funkcjonowania domu lub klubu „Senior+” przez okres trzech lat od otrzymania dotacji. Ze względu na pandemię koronawirusa problemy finansowe samorządów znacząco się pogłębiły i obecnie wiele z nich bowiem nie jest przygotowanych do finansowania działalności tych placówek ze swoich budżetów w dłuższej perspektywie. 

W związku z tym poprosiłam Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo rozważa podwyżkę dofinansowania do jednego miejsca dla także klubów „Senior +”? 

2. Czy w związku z wyjątkową sytuacją jaką jest pandemią kroronawirusa, możliwa jest rezygnacja z konieczności zapewniania przez samorządy funkcjonowania domu lub klubu „Senior+” przez okres trzech lat od otrzymania dotacji? Czy rozważane jest skrócenie tego okresu? 

3. W nowej edycji programu wprowadzono dodatkowe standardy, jakie muszą spełniać domy i kluby „Senior +”. Czy możliwe jest ustanowienie okresu przejściowego, w trakcie którego placówki będą mogły się przygotować do tych zmian?

Skip to content