W najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że realizowany w latach 2013–2017 Program Aktywności Społecznej Osób Starszych nie osiągnął zakładanego celu, tj. poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Niewielka kwota środków przeznaczonych na poszczególne edycje programu (ok. 38 mln zł rocznie na dotacje, czyli ok. 20% zgłaszanego zapotrzebowania), nie pozwoliła projektować działań spójnych, trwałych i efektywnych długofalowo. Skuteczność Programu ASOS, rozumiana jako osiągnięcie trwałych efektów w odniesieniu do założonego celu głównego, była niska. Według badań tylko niewiele ponad 25% zbadanych projektów ukierunkowanych było na pobudzenie czynnej aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów.

Raport NIK wskazuje, że  w ramach Programu ASOS najczęściej dofinansowywano projekty obejmujące tzw. aktywność bierną, oznaczającą krótkotrwałe, jednorazowe działania polegające głównie na konsumpcji różnorodnych usług. Wydaje się jednak, że działania takie – mimo że są potrzebne – nie powinny być dominujące.

Dlatego skierowałam do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, pani Marleny Maląg interpelację, w której zapytałam:

  1. Czy Ministerstwo zapoznało się z raportem Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji Programu ASOS? Jak Ministerstwo odnosi się do stawianych w nim zarzutów?
  2. Dlaczego w 2017 roku – mimo niezadowalających efektów – nie przeprowadzono rewizji Programu ASOS?
  3. Dlaczego realizacja programu ASOS nie pokrywała się z założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020?

Będę informować o odpowiedzi na tę interpelację.

Skip to content