Odkąd Starostwo Powiatowe w Kutnie zakończyło remont drogi powiatowej nr 2142E KutnoŁanięta-Kąty, posesje mieszkańców Gołębiewa Nowego (przez który biegnie droga) od numeru 11 do numeru 17 są regularnie zalewane przez wody deszczowe i pośniegowe. Mieszkańcy skarżą się, że sytuacja ta jest spowodowana likwidacją rowu, który przebiegał wzdłuż drogi
i budową w jego miejscu chodnika, bez wykonania urządzeń odwadniających.

W odpowiedzi na interwencje mieszkańców Zarząd Starostwa Powiatowego w Kutnie poinformował, że zalanie posesji jest spowodowane niedrożnością znajdujących się na nich urządzeń melioracyjnych, a za ich utrzymanie jest odpowiedzialna Gminna Spółka Wodna „Kutnowianka”. W swoich wypowiedziach przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie wprost zarzucają Spółce Wodnej, że „miga się, żeby cokolwiek zrobić”.

Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej „Kutnowianka”, Pani Małgorzata Jędrzejczak odniosła się do tych słów podkreślając, że podczas spotkania zorganizowanego w Gołębiewie 10.03.2020 r., (na które zaproszeni byli: Starosta Kutnowski, Wydział Drogownictwa, Wody Polskie w Łowiczu oraz Radni i mieszkańcy Gołębiewa Nowego), przedstawiciel Wód polskich wyraźnie zaznaczył, że zabetonowanie w ramach remontu drogi czterech istniejących wylotów będzie miało ujemne skutki dla mieszkańców. Ponadto Spółka Wodna skarży się, że podczas prac remontowo-budowlanych nie bierze się pod uwagę istniejącej sieci drenarskiej w wyniku czego ulega ona degradacji. Skutki takiego postępowania są obecnie widoczne w Gołębiewie Nowym.

Do całej sytuacji odniosło się również Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, informując, że zlikwidowany w ramach prac remontowych rów nie figuruje w ewidencji jako rów melioracyjny. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „zabrania się (…) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi”, jednak w praktyce pomagają one chronić posesje i pola przed zalaniem, odprowadzając nadmiar wody z gruntów. W poprzednich latach, gdy miały miejsce lokalne podtopienia, ich główną przyczyną było zasypywanie przydrożnych rowów przez mieszkańców. Wiele razy miały miejsce sytuacje, w których włodarze gmin przeprowadzali oczyszczanie i pogłębianie rowów, aby uchronić przed podtopieniami najbardziej narażone na nie posesje.

Na „przepychankach” pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kutnie i Gminną Spółką Wodną „Kutnowianka” cierpią mieszkańcy Gołębiewa Nowego, którym nikt nie chce udzielić pomocy. Ich podwórka przy dodatnich temperaturach zamieniają się w bajora, a sytuacja ta jeszcze bardziej się pogorszy, gdy przyjdą wiosenne roztopy.

W związku z powyższym poprosiłam Starostę Kutnowskiego Daniela Kowalika o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej i rozwiązanie problemu, z którym borykają się mieszkańcy oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Starostwo Powiatowe w Kutnie zamierza podjąć działania zmierzające do odtworzenia zlikwidowanego rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr 2142E w Gołębiewie Nowym?
  2. Czy Starostwo Powiatowe w Kutnie zamierza podjąć inne kroki żeby rozwiązać problem zalanych posesji w Gołębiewie Nowym po przebudowie drogi powiatowej nr 2142E? Jeśli tak to jakie?

Podobne pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania trafiło też do Wójta Gminy Justyny Jasińskiej:

  1. Jakie działania podjął samorząd gminy Kutno, aby rozwiązać problem zalanych posesji w miejscowości Gołębiew Nowy?
  2. Czy samorząd gminy Kutno prowadził rozmowy z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Gminnej Spółki Wodnej „Kutnowianka”, zmierzające do wypracowania rozwiązania problemu zalanych posesji?
  3. Jakie kroki zamierza podjąć samorząd gminy Kutno, aby pomóc poszkodowanym mieszkańcom Gołębiewa Nowego?
Skip to content