Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe od miesięcy nie może powołać nowego prezesa. Ogłaszane do tej pory konkursy kończyły się niepowodzeniem. Posłanka Paulina Matysiak postanowiła sprawdzić, co jest tego przyczyną, dlatego napisała pismo interwencyjne do zarządu PKP PLK, która dla PPM-T jest spółką nadrzędną.

Braki formalne, niewystarczająca liczba punktów…

Do tej pory odbyły się cztery konkursy, w każdym z nich udział brało od 2 do 3 kandydatów. W wyniku drugiego na stanowisko prezesa została wyłoniona Aleksandra Merchel-Koter, co wywołało negatywną reakcję opinii publicznej ze względu na jej bliskie pokrewieństwo z prezesem PKP PLK, czyli Ireneuszem Merchelem. Niedługo potem zrezygnowała z tej funkcji, co spowodowało konieczność przeprowadzenia kolejnych konkursów.

Paulina Matysiak, posłanka partii Razem, postanowiła sprawdzić, dlaczego kolejne konkursy nie wyłoniły nowego prezesa spółki, która zajmuje się utrzymaniem i remontami dróg kolejowych. Jej zdaniem budzi to pewne obawy, czy cała procedura przebiega w sposób transparentny.

W odpowiedzi zarząd PKP PLK informuje, że przyczynami nierozstrzygnięcia konkursów były: brak spełnienia wymogów formalnych przez kandydatów lub uzyskanie przez kandydatów niesatysfakcjonującej łącznej sumy punktów za udzielone odpowiedzi na pytania, predyspozycje oraz kwalifikacje do objęcia stanowiska.

Do pierwszego konkursu zgłosiło się 2 kandydatów, do drugiego (zakończone wyłonieniem Merchel-Koter) — 3, do trzeciego — 2, do czwartego — 3. Posłanka nie otrzymała jednak pełnej listy nazwisk, trudno więc powiedzieć, czy do konkursów startowały te same osoby.

Tak przedstawia się przebieg poszczególnych konkursów:

Pierwszy konkurs (zakończony 21 grudnia 2022 r.):

 • 2 kandydatów.
 • Pierwszy kandydat nie spełnił wymogów formalnych. Zgłoszenie wpłynęło po terminie określonym w ogłoszeniu.
 • Drugi kandydat spełnił wymogi formalne. Mając na uwadze fakt, że w postępowaniu kwalifikacyjnym jedynie jeden kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu, Rada Nadzorcza postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata oraz wszczęciu nowego postępowania (z uwzględnieniem szerszego rozpropagowania ogłoszenia).

Drugi konkurs (zakończony 24 lutego 2023 r.):

 • 3 kandydatów.
 • Pierwszy kandydat nie spełnił wymogów formalnych ze względu na brak poświadczenia za zgodność z oryginałem jednego z zaprezentowanych dokumentów; złożenie niepełnego oświadczenia o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata.
 • Z pozostałymi dwoma kandydatami przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, które zakończyły się powołaniem Prezesa Zarządu PPM-T.

Trzeci konkurs (zakończony 14 kwietnia 2023 r.):

 • 2 kandydatów.
 • Wszyscy kandydaci nie spełniali wymogów formalnych ze względu odpowiednio na: złożenie niepełnego oświadczenia o uchwałach dotyczących absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach innych podmiotów; złożenie niepełnego oświadczenia o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata; brak poświadczenia za zgodność z oryginałem jednego z zaprezentowanych dokumentów. 
 • Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata oraz wszczęciu nowego postępowania.

Czwarty konkurs (zakończony 23 maja 2023 r.):

 • 3 kandydatów.
 • Pierwszy kandydat nie spełnił wymogów formalnych ze względu na: złożenie niepełnego oświadczenia o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata; nieprzedłożenie przez kandydata zaświadczenia o dwóch ostatnich okresach zatrudnienia.
 • W ocenie Rady Nadzorczej pozostali dwaj kandydaci uzyskali niesatysfakcjonującą łączną sumę punktów (mniej niż 20% maksymalnej liczby punktów). 
 • Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata oraz wszczęciu nowego postępowania.

Kierownictwo PKP PLK nie dostrzega nieprawidłowości w całym procesie. W piśmie skierowanym do posłanki podkreśla, że „przebiega w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”. Na efekty kolejnego konkursu należy jeszcze poczekać.

Skip to content