Dzisiaj zajmiemy się krótkim omówieniem zasad funkcjonowania komisji sejmowych. Temat jest mi szczególnie bliski, ponieważ jestem członkinią kilku komisji: Kultury i Środków Przekazu, Łączności z Polakami za Granicą oraz Polityki Senioralnej. 

Komisje stałe i nadzwyczajne

Zgodnie z Konstytucją Sejm powołuje komisje stałe (określone w Regulaminie Sejmu) oraz może powoływać komisje nadzwyczajne. Komisje sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady.

Jak pamiętamy, komisje sejmowe obradują nad projektami ustaw i mogą wprowadzać do nich poprawki. Komisja, do której został skierowany projekt ustawy, przedstawia Sejmowi sprawozdanie o tym projekcie. Komisje sejmowe wykonują jednak więcej zadań!

Zadania komisji sejmowych

Wśród zadań komisji sejmowych znajdują się takie sprawy jak analiza działalności poszczególnych działów administracji, rozpatrywanie sprawozdań oraz informacji ministrów i kierowników naczelnych organów administracji państwowej. Komisje opiniują też skierowane przez Marszałka Sejmu wnioski w sprawie wyboru, powołania lub odwołania przez Sejm poszczególnych osób na określone stanowiska państwowe.

Oprócz tego komisje uchwalają dezyderaty, opinie, sprawozdania, a także projekty uchwał, rezolucji, apeli, oświadczeń lub deklaracji Sejmu. Dezyderat zawiera postulaty komisji w określonych sprawach i może być skierowany między innymi do Rady Ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli czy prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Komisje mogą także składać wnioski dotyczące przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wniosek przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła wniosek adresatowi.

Posiedzenia komisji – jak wziąć udział?

W posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby. Komisja może także postanowić o przeprowadzeniu posiedzenia zamkniętego, określając osoby, których udział w posiedzeniu jest niezbędny. Ta część, podczas której zapada postanowienie, jest zamknięta.

W posiedzeniach komisji, w tym również zamkniętych, mogą uczestniczyć posłowie niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji oraz składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Skip to content