Czy poseł może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Przyjrzyjmy się, czym właściwie jest i na czym polega immunitet poselski.

Działalność poselska chroniona

Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Działalnością chronioną jest między innymi zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu czy inna działalność związana nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu.

Jednak w przypadku naruszenia praw osób trzecich poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej, ale tylko za zgodą Sejmu. Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

Odpowiedzialność karna posła

Bez zgody Sejmu poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ochrona obowiązuje od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu. Jednak nie ma to zastosowania do postępowań karnych wszczętych jeszcze przed dniem ogłoszenia wyników wyborów!

Natomiast poseł, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne wszczęte przed dniem wyboru, może wystąpić do Sejmu o zawieszenie postępowania na czas sprawowania mandatu.

Przed czym jeszcze chroni immunitet?

Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Uchylenie immunitetu

Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku!

Na koniec zwróćmy uwagę na jedną ważną różnicę. Immunitet materialny, czyli niemożliwość pociągnięcia do odpowiedzialności posła za działania bezpośrednio związane z wypełnianiem swojego mandatu, jest trwały i niezbywalny. Uchylony w konkretnej sprawie może być tylko immunitet formalny, a wtedy poseł może zostać pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.

Skip to content