Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat — dzisiaj przyjrzymy się kilku zagadnieniom dotyczącym kadencji parlamentu. Zapraszam!

Sejm i Senat – kadencje

Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu oraz Senatu. Prezydent wyznacza wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.

Kto może skrócić kadencję Sejmu?

Sejm ma także możliwość skrócenia swojej kadencji! Stosowna uchwała musi zostać poparta większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów.

Kadencję Sejmu może skrócić także Prezydent, gdy w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu. Ponadto Prezydent musi skrócić kadencję Sejmu w razie nieudzielenia wotum zaufania Radzie Ministrów „w trzecim kroku”, czyli w sytuacji, gdy nie istnieje większość zdolna do powołania rządu.

Mandat poselski i senatorski a praca zawodowa

A jak wygląda łączenie mandatu posła z pracą? Mandatu poselskiego nie można łączyć między innymi z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich czy ambasadora.  

Posłowie i senatorowie nie mogą także prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, gdy odbywa się to z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Co jednak również ciekawe, poseł lub senator pozostający w stosunku pracy z pracodawcami otrzymuje na swój wniosek urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu. Jednakże warto zwrócić uwagę, że posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na podstawie stosunku pracy między innymi w Kancelarii Sejmu.

Skip to content