Czy wiecie, jakie między innymi prawa oraz wolności są nam zagwarantowane w naszej Konstytucji? Sprawdźmy to!

Zakaz dyskryminacji

Zanim przejdziemy do wolności i praw wymienionych w Konstytucji, zauważmy, że zgodnie z zasadą ogólną kobiety i mężczyźni mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Zatem nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Warto pamiętać, że tortury obejmują nie tylko umyślne powodowanie cierpienia fizycznego, ale także psychicznego.

Ograniczenia aresztu tymczasowego

Czy wiecie, jak długo można być zatrzymanym bez wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu? Osoba zatrzymana w ciągu 48 godzin musi być przekazana do dyspozycji sądu, który w ciągu następnych 24 godzin podejmie decyzję o zastosowania aresztu albo zwolnienia. Bez wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania można być zatrzymanym na maksymalnie 72 godziny!

Przypomnijmy to, co już kiedyś wspomnieliśmy przy okazji omawiania podstaw prawa karnego. Odpowiedzialności karnej podlega tylko taka osoba, która dopuściła się czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia i zagrożonego karą. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu!

Niezawisłe sądy

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny oraz niezawisły sąd. Co ważne, wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić tylko w wyraźnie przewidzianych przez ustawę okolicznościach.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Z zapewnieniem prywatności wiąże się również  zagwarantowanie wolności sumienia i religii. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia w praktykach religijnych ani do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Skip to content