W tej publikacji zajmiemy się postępowaniem odwoławczym i dowiemy się, kiedy możesz złożyć apelację lub zażalenie!

Realizacją naszego konstytucyjnego prawa do dwuinstancyjnego postępowania jest właśnie zapewnienie stronom postępowania karnego możliwości odwołania sią od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji.

Co można zaskarżyć?

Osoba odwołująca się może skarżyć wyłącznie rozstrzygnięcia lub ustalenia, które naruszają jej prawa lub interesy. Stąd osoba odwołująca się (z wyjątkiem oskarżyciela publicznego, którym najczęściej jest prokurator) musi wykazać naruszenie swoich praw lub interesów!

Od orzeczeń sądu odwoławczego oraz orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy nie można się odwołać. 

Zmiana orzeczenia na niekorzyść osoby oskarżonej też może się zdarzyć

Zasadą jest również to, że sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść osoby oskarżonej jedynie w kilku sytuacjach. Inaczej jest ze zmianą orzeczenia na korzyść osoby oskarżonej, która może nastąpić także wtedy, gdy nie wniesiono środka odwoławczego, ale sąd odwoławczy uchylił lub zmienił orzeczenie na korzyść współoskarżonych!

Sąd odwoławczy może orzec o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części. Zmieniając zaskarżone orzeczenie, sąd może samodzielnie orzec inaczej co do istoty sprawy, ale może także przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania czy uchylić orzeczenie i umorzyć postępowanie.

Czym różni się apelacja od zażalenia?

Apelacja przysługuje stronom postępowania od wyroku sądu pierwszej instancji, zaś pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu. Z kolei zażalenie przysługuje na postanowienia sądu zamykające drogę do wydania wyroku (chyba że ustawa stanowi inaczej).

Apelację wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia uprawnionemu wyroku z uzasadnieniem (o sporządzenie uzasadnienia wyroku należy wnioskować w terminie 7 dni od jego ogłoszenia). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia, wtedy liczy się termin od daty doręczenia.

Skip to content