W obecnej IX kadencji Sejmu RP już dwukrotnie przesunięte zostało wejście w życie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Wiceminister Rafał Weber na Komisji Infrastruktury w dniu 11 grudnia 2019 r. powiedział: “Myślę, że połowa 2020 r. to ten czas, w którym prawo transportu zbiorowego jako kompleksowa nowelizacja tej ustawy, uwzględniająca też te zmiany, o których dzisiaj mówimy, będzie procedowana”.

Jednak w 2020 r. projekt nie został przedstawiony parlamentarzystom. Jak czytamy w odpowiedzi na moją interpelację nr 11450:

W odpowiedzi na pierwsze pytanie tej interpelacji informuję, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas procedowania wskazanego projektu ustawy podmioty i organizacje biorące udział w opiniowaniu projektu zgłaszały liczne, często wykluczające się wzajemnie propozycje w zakresie sposobu organizacji rynku przewozowego osób autobusami.

Taka sytuacja utrudnia osiągnięcie pożądanego kompromisu i opracowania przepisów, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom samorządów i przewoźników, a przede wszystkim sprzyjałyby pasażerom korzystającym z publicznego transportu zbiorowego. Obecne uwarunkowania wymagają nowego spojrzenia na miejsce autobusowej komunikacji publicznej w systemie transportowym kraju, która jak pokazuje ostatnio praktyka, z jednej strony pełni niezmiernie ważną funkcję społeczną, z drugiej zaś jest niezwykle wrażliwa na wszelkie zdarzenia (np. pandemia koronawirusa) zakłócające jej funkcjonowanie. Powyższe uwarunkowania muszą również zostać uwzględnione w ramach prac nad ustawą.

W związku z powyższym poprosiłam o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy przez ostatni rok skonsultowano ostateczny kształt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym? Jeśli tak, to z jakimi podmiotami i jakie uwagi zgłoszono do już funkcjonujących przepisów?
  2. Przepisy dotyczące finansowania ulg są zamrożone od 2017 r. Czy od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które powiążą ulgi ustawowe z podpisaną umową z jednostkami samorządu terytorialnego?
  3. Czy w związku z zapowiedzianą integracją biletów kolejowo-autobusowych można spodziewać się ujednolicenia ulg ustawowych w transporcie kolejowym i autobusowym, a także zmiany systemu finansowania ulg z dopłat na dotację celową z budżetu państwa?
  4. W związku z sytuacją związaną z epidemią choroby COVID-19, a także związanymi skutkami dla branży przewozów autobusowych, Ministerstwo stoi na stanowisku, że “rozważane rozwiązania wymagają przedefiniowania” (cytat z odpowiedzi MI na interpelację nr 11450). Czy znane są przynajmniej założenia tych przedefiniowań? Jakie zmiany do noweli ustawy chce wprowadzić Ministerstwo?
  5. Kiedy projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zostanie skierowany do prac w Parlamencie? Proszę o wskazanie konkretnego miesiąca i roku.
Skip to content