W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 265) widnieją zapisy, że zabieg masażu może wykonać fizjoterapeuta bądź „osoba, która uzyskała dyplom technika masażysty po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zwana dalej masażystą”.

Niestety zabiegi masażu, o których mowa w rozporządzeniu dotyczą jedynie świadczeń gwarantowanych, czyli zabiegów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to jest w szpitalach, przychodniach i na skierowanie lekarza. Niestety świadczenie usługi masażu leczniczego przez wykwalifikowanych masażystów w ramach prowadzenia prywatnej działalności nie jest obecnie możliwe, a to za sprawą braku odpowiedniego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Masaż leczniczy jest zawarty jedynie w PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna. Podklasa ta obejmuje indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach, jak diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.Niestety technicy masażyści, chcąc prowadzić działalność gospodarczą nie mogą używać tego kodu, ponieważ obejmuje on indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, zatem masażyści nie będący jednocześnie fizjoterapeutami nie mogą go użyć.

Absurdem jest, aby wykwalifikowany masażysta nie mógł wykonywać masaży leczniczych w ramach własnej działalności gospodarczej, będąc zmuszonym jednocześnie wykonywać je dla innego podmiotu leczniczego, posiadającego kontrakt z NFZ. Należy podkreślić, że w ramach 2-letniego kształcenia masażyści odbywają kilkukrotnie więcej zajęć z masażu niż fizjoterapeuci podczas studiów i są przygotowywani pod kątem różnych jednostek chorobowych. Jedynym wyjściem dla techników masażystów, chcących prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek jest użycie innego kodu jak np. 96.04.Z – działalność usługowa, związana z poprawą kondycji fizycznej, który obejmuje m.in. salony masażu, ale świadczące usługi mające na celu poprawę samopoczucia (masaż klasyczny, masaż tkanek głębokich itp.) – klasa ta nie obejmuje masażu leczniczego.

W związku z powyższym apeluję o uregulowanie tej kwestii, dodając odpowiedni kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności, aby technicy masażyści mogli wykonywać masaże lecznicze w ramach własnej działalności gospodarczej.

Poprosiłam o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy do Ministerstwa docierały sygnały w związku z brakiem możliwości wykonywania masażu leczniczego przez techników masażystów w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej?
  1. Czy Ministerstwo zamierza uregulować kwestię kodów w Polskiej Klasyfikacji Działalności tak, aby technicy masażyści nie będący fizjoterapeutami mogli wykonywać masaże lecznicze w ramach własnej działalności gospodarczej?
Skip to content