W związku z brakiem odpowiedzi na moją interwencję z dnia 8 lipca 2020 r. skierowałam do Wójta Gminy Grabów kolejne pismo w sprawie planowanych inwestycji obok zamku w Besiekierach.

Przypomnijmy, o co chodziło: W wakacje ubiegłego roku dotarły do mnie informacje, że samorząd gminy Grabów zamierza zmienić studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy dla obszaru 28 hektarów sąsiadujących z zabytkowym zamkiem w Besiekierach z przełomu XV i XVI wieku. Sposób zmiany przeznaczenia tych gruntów budzi ogromny sprzeciw mieszkańców, gdyż otrzymali oni informacje, że na tym terenie ma powstać ogromna hodowla kur, obszar pod panele fotowoltaiczne i wysypisko odpadów.

Zdaniem mieszkańców inwestycje te (zwłaszcza kurniki i wysypisko) będą miały negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na atrakcyjność turystyczną zamku i jego terenu, który jest najstarszym obiektem historycznym gminy.

Teren ten znajduje się zaledwie 750 metrów od zabytkowych ruin zamku, dlatego też przeznaczenie go pod wymienione wyżej inwestycje w znacznym stopniu naruszy charakterystyczny dla Besiekier krajobraz, stanowiący enklawę ciszy, spokoju i piękna natury.

Ruiny zamku i malowniczy teren wokół nich są miejscem wycieczek turystycznych mieszkańców całego regionu. Naruszenie krajobrazu spowoduje nieodwracalne zmiany i pogorszenie się walorów estetycznych i turystycznych tego miejsca.

W związku z powyższym ponownie zwróciłam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy planuje się budowę kurników i wysypiska śmieci w pobliżu zamku w Besiekierach?
2) Na jakim etapie jest obecnie zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod wymienione w treści pisma inwestycje?
3) Pod jaką działalność przeznaczony będzie teren 28 hektarów w pobliżu zamku w Besiekierach, dla którego zmienia się studium UiKZP gminy Grabów?
4) Czy samorząd gminy Grabów rozważa stworzenie na tym terenie strefy rekreacyjnej, która podniosłaby atrakcyjność turystyczną zabytku, a tym samym gminy Grabów?

Skip to content