Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję w związku z planami likwidacji placówki. Rodzice uczniów uczęszczających obecnie do Szkoły Podstawowej Nr 1 są oburzeni tą decyzją i podjęli szereg działań, aby ocalić placówkę przed likwidacją. Nie zgadzają się również na utworzenie jednej zbiorczej szkoły podstawowej w Działoszynie.

W odczuciu rodziców szkoła, do której chodzą ich dzieci to kolebka działoszyńskiej oświaty i tradycji. Uczniowie zdobywają tu solidne podstawy do dalszej edukacji, osiągają wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a także ogólnopolskich. Uzyskują również bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. W ocenie rodziców mało liczne klasy i kameralność placówki są zaletami nie do przecenienia. Dzieci dobrze znają wszystkich pracowników szkoły i siebie nawzajem, są traktowane indywidualnie. W placówce nie ma problemów z przemocą rówieśniczą i używkami. Wszystkie te zalety sprawiły, że coraz częściej uczniami tej szkoły stają się dzieci spoza obwodu. Jeszcze w czerwcu 2019 r. do Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszczało 190 uczniów, uczących się w klasach I-VIII.

W Działoszynie od wielu lat funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i dwa przedszkola w dwóch odległych punktach miasta, co było ogromna zaletą i udogodnieniem zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Wraz z początkiem 2019 roku coraz częściej zaczęły się pojawiać informacje o planach likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 i utworzeniu jednej szkoły podstawowej w budynku po wygaszonym gimnazjum. Zmiany miały także dotknąć przeszkoli. One również miały zostać scalone w jedno, z siedzibą po obecnej Szkole Podstawowej nr 2.

Na wniosek rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 1, dnia 16 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie rodziców z Panem Burmistrzem i radnymi, na którym przedstawiciele samorządu przekonywali, że przeniesienie szkoły do budynku po gimnazjum będzie korzystne dla dzieci. Kiedy rodzice się z tymi argumentami nie zgodzili, Pan Burmistrz zapewnił, że uszanuje wolę rodziców. Dnia 5 marca 2019 r. z inicjatywy nauczycieli Szkoły podstawowej nr 1 odbyły się spotkania z wychowawcami. W trakcie ich trwania, zaczęto namawiać rodziców do przeniesienia dzieci do budynku po gimnazjum. Działania te motywowano zapowiedziami pana Burmistrza, iż pozwoli przejść do innego budynku całym klasom wraz z nauczycielami. Pan Burmistrz miał używać m. in. argumentów, że nie utworzy pierwszej klasy, że zabierze dzieci dojeżdżające, a szkoła będzie działała najwyżej rok, a po tym czasie i tak ją przeniesie. W wyniku tych nieformalnych działań, w każdej klasie poza klasą VII, powstały listy dzieci, których rodzice godzili się na przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 1 do budynku po gimnazjum. Takim sposobem arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 1 został przygotowany na 40 dzieci, natomiast reszta została ujęta w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 2.

Warto zwrócić uwagę na wyniki oraz wnioski kontroli przeprowadzonej przez pracowników Sieradzkiego Kuratorium Oświaty z dnia 1 sierpnia 2019 r. Wykazała ona że:

  • Dyrektor nie posiada żadnej informacji, dokumentu od rodziców potwierdzających przeniesienie uczniów do innej szkoły, w związku z tym niejasny jest brak zaplanowania wszystkich oddziałów klas w szkole, jak również drastycznie mała liczba uczniów w szkole.
  • Niezrozumiałe jest, dlaczego dyrektor nie zaplanowała w arkuszu organizacji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1, którzy nie złożyli podania o przeniesienie do pracy w innej szkole.
  • Niepokojące jest, że zaistniała sytuacja powstała w porozumieniu – a wręcz zdaniem dyrektora – na polecenie organu prowadzącego (t. j. samorządu Miasta i Gminy Działoszyn).
  • Przedstawiona kserokopia „zgody”, którą rodzice złożyli do Burmistrza Działoszyna, wprowadza w błąd, ponieważ rodzic może przenieść ucznia ze szkoły do szkoły, a nie ze szkoły do budynku. Kserokopia zgody nie spełnia wymogów wniosku określonego w art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), a złożenie wniosku do Burmistrza jest niezgodne z art. 149 cytowanej ustawy.

Z informacji przekazanej mi przez rodziców wynika, że zaleceń pokontrolnych nie wykonano.Rodzice, którzy pozostawili swoje dzieci w Szkole Podstawowej nr 1, skarżą się, że są ośmieszani i krytykowani w mediach lokalnych przez lokalną władzę. Ich dzieci pozbawione zostały obiadów w szkole. Wywieziono znaczną część kuchni, większość ławek oraz sprzęt szkolny utrudniając
prowadzenie zajęć dydaktycznych. Proceder ten trwa również w trakcie trwającego roku szkolnego na oczach dzieci. (Np. w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 9 rano wyniesiono kolejne ławki z klasy matematycznej i wywieziono je. Następnie zniknął projektor i tablica interaktywna z tej samej klasy).

Dnia 16 grudnia 2019 r. Rada Miasta i Gminy przegłosowała Uchwałę intencyjną o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz ze Szkołą filialną w Szczytach. Jako argument decydujący wymienia się względy ekonomiczne. Łódzki Kurator Oświaty Postanowieniem Nr 8/2020 z dn. 29 stycznia 2020 r. wyraził negatywną opinię w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie wraz ze Szkołą Filialną w Szczytach.

Minister Edukacji Narodowej dnia 6 kwietnia 2020 r. utrzymał w mocy to postanowienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dnia 5 lutego 2021 r. odrzucił skargę Burmistrza na to postanowienie, a już 19 lutego 2021 r. Rada Miasta podjęła kolejną uchwałę o likwidacji szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 zlikwidowano w Szkole Podstawowej nr 1 etat sekretarki, a nowy p.o. dyrektor szkoły pełni funkcję dyrektora w dwóch placówkach. Dzieci kolejny rok są pozbawione obiadów jako jedyne w gminie. Zarówno rodzice, jak i dzieci żyją w ciągłym stresie i niepewności. Pan Burmistrz wiosną 2020 r. wypowiadał się w lokalnej prasie „że nie wyobraża sobie, aby dyrektorka w obecnej sytuacji przyjęła od kogoś deklarację” (Kulisy Powiatu, Nr 4(673), 29 stycznia 2020 r.). Mimo, że na gruncie obowiązującego prawa zarówno w tamtym czasie, jak i w chwili obecnej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie im. Janusza Korczaka jest pełnoprawnie funkcjonującą placówka oświatową, a rodzice i dzieci danego obwodu szkolnego mają prawo oczekiwać pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do edukacji, w tym prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz naboru do pierwszej klasy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie kroki podjął samorząd Miasta i Gminy Działoszyn, aby ocalić Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie?
  2. Ile dzieci uczęszcza obecnie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie?
  3. Dlaczego pomimo braku odpowiedniej dokumentacji dyrekcja nie dokonała planu organizacyjnego wszystkich klas w Szkole Podstawowej nr 1, a część uczniów jest wykazana w Szkole Podstawowej nr 2?
  4. Dlaczego w Szkole Podstawowej nr 1 dzieci zostały pozbawione obiadów?
  5. Czy Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie zrealizowała wszystkie zalecenia pokontrolne Kuratora Oświaty i innych organów kontrolujących? Proszę o przekazanie kopii dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie.
  6. Dlaczego samorząd Miasta i Gminy Działoszyna zniechęca mieszkańców do zapisywania dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1?
Skip to content