Podczas posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą w dniu 26 listopada 2020 posłowie jednogłośnie przyjęli dezyderat do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. Głosowałam oczywiście za przyjęciem dezyderatu. Dezyderat jest rodzajem aktu prawnego, który zawiera oficjalnie wystosowane postulaty bądź życzenia. Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania postulatów zawartych w takim piśmie, ale musi zająć wobec nich stanowisko w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu.

Dezyderat nr 1 Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Dezyderat nr 1 Komisji Łączności z Polakami za Granicą do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w sprawie wsparcia nauczania języka polskiego za granicą uchwalony na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r.

Komisja Łączności z Polakami za Granicą po wysłuchaniu Informacji Ministra Edukacji Narodowej i Nauki na temat bieżącej sytuacji szkolnictwa polonijnego oraz przeprowadzeniu dyskusji z udziałem przedstawicieli szkół polonijnych, wyraża zaniepokojenie problemami dotykającymi oświatę polską za granicą spowodowanymi skutkami pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2. W obliczu nadzwyczajnej sytuacji z jaką zmagają się polonijne placówki oświatowe Komisja apeluje do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o pilne podjęcie następujących, skoordynowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji szkolnictwa polonijnego:

  • stworzenia “Tarczy Antykryzysowej dla Szkolnictwa Polonijnego” będącej pakietem rozwiązań prawnych umożliwiających dodatkowe, szczególne wsparcie dla szkół polskich i szkół organizacji polonijnych realizujących nauczanie języka polskiego za granicą,
  • zwiększenie w roku 2021 ilości środków finansowych zaplanowanych w budżetach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczanych na wsparcie edukacji polonijnej,
  • priorytetowego traktowania działań w zakresie zapewnienia warunków do nauki języka polskiego na Białorusi, ograniczanych przez bieżącą sytuację polityczną w tym kraju oraz stosunek jego władz do członków mniejszości polskiej na Białorusi.

Komisja Łączności z Polakami za Granicą postuluje o skoordynowane działania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Edukacji Narodowej, które istotnie wesprą bieżącą działalność szkolnictwa polonijnego, pomagając w przezwyciężeniu powstałych trudności zagrażających jego dalszemu funkcjonowaniu, a tym samym przyczynią się do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących za granicą.

Skip to content