Paulina Matysiak, posłanka na Sejm RP, podjęła interwencję w sprawie zasad przyznawania bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w gminie Aleksandrów Łódzki. Impulsem była skarga mieszkańca, który zakwestionował obowiązujące regulacje.

Spór o zapisy regulaminu

Jeden z mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego złożył wniosek o bezpłatny bilet dla swojego syna. Jego podanie zostało jednak odrzucone, ponieważ mężczyzna nie jest wpisany do rejestru wyborców gminy, co stanowi jedno z kryteriów przyznawania ulgi. Choć mieszkaniec dołączył zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające miejsce zamieszkania, to zgodnie z regulaminem nie było to wystarczające.

Rozbieżne interpretacje prawa

„Stawia to pytanie, czy zasadnym jest, aby gmina wymagała od osób składających wniosek o bezpłatny bilet oświadczenia, że są ujęte w rejestrze wyborców, skoro już np. samo zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi solidne potwierdzenie zamieszkania danej osoby na terenie gminy” – pisze w interwencji posłanka Matysiak, kwestionując taki zapis.

Kolejną kontrowersyjną kwestią jest zapis umożliwiający gminie „żądanie wszystkich dokumentów niezbędnych do weryfikacji uprawnień wnioskodawcy w razie powzięcia wątpliwości co do ich przysługiwania”. Matysiak pyta o podstawy prawne takiego zapisu i wskazuje na jego nieprecyzyjny charakter.

Nierówny dostęp do ulgi

Posłanka porusza też problem nierównego traktowania uczniów z Aleksandrowa Łódzkiego. Osoby dojeżdżające do szkół ze wsi nie mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów u przewoźnika Wicher Travel, który nie jest objęty miejskim systemem ulg. „Dlaczego młodzież z terenów wiejskich nie może liczyć na bezpłatne przejazdy jak ich rówieśnicy mieszkający w mieście? To powoduje, że nie wszyscy mają równe szanse” – czytamy w piśmie.

Stanowisko gminy

W odpowiedzi na interwencję władze Aleksandrowa Łódzkiego tłumaczą, że weryfikacja przynależności do rejestru wyborców to „kryterium pomocnicze” dla potwierdzenia zamieszkania na terenie gminy. Niejasny zapis o „żądaniu dokumentów” ma z kolei dotyczyć np. sytuacji zmiany miejsca zamieszkania czy rezygnacji z nauki.

Gmina zapewnia także, że niedawno podjęta została uchwała ustanawiająca świadczenie pieniężne dla rodzin, które ma „objąć wsparciem dzieci i młodzież korzystającą z publicznego transportu, którego organizatorem nie jest gmina”. Ma to rozwiązać problem nierównego dostępu do ulg.

Skip to content