Kontynuujemy przyglądanie się procesowi legislacyjnemu. Zbadaliśmy już składanie, rozpatrywanie i głosowanie ustawy przez Sejm. Co się zatem dzieje z nią dalej?

Projekt ustawy przyjęty przez Sejm. Co dalej?

Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi ustawę uchwaloną przez Sejm. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. 

Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały (o przyjęciu ustawy, uchwaleniu poprawek albo odrzucenie ustawy w całości), uznaje się, że ustawę uchwalono w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

Poprawki do ustawy w Senacie

Sejm może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów odrzucić uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo proponującą poprawki. W przeciwnym przypadku uchwałę Senatu uważa się za przyjętą.

Następnie Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej, który w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia może podpisać ustawę.

Projekt ustawy u Prezydenta

Przed podpisaniem ustawy Prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Co ciekawe, Prezydent nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją!

Prezydent może również zawetować ustawę, czyli odmówić jej podpisania i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Prawo weta nie obejmuje jednak ustawy budżetowej oraz ustawy zmieniającej Konstytucję.

Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Skip to content