Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie zwróciło się do mnie z prośbą o interwencję w związku brakiem możliwości finansowania działalności hospicjum w ramach kontraktu z Narodowym Funduszu Zdrowia. Obecnie wszelkie wydatki związane z opieką nad chorymi przebywającymi w hospicjum stacjonarnym – stowarzyszenie pokrywa z własnych środków.

Według wcześniejszych informacji, uzyskanych z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przewidywano możliwość ogłoszenia konkursu na finansowanie wykonywania stacjonarnej opieki hospicyjnej w kwietniu bieżącego roku. Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) NFZ zawiera umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert. Niestety z powodu pandemii COVID-19 z mocy art. 7c Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zmienionej Ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2020 r. poz. 567) od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie przeprowadzano żadnych konkursów ofert. Oznacza to, że pomimo posiadania środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych NFZ nie mógł ich rozdysponować, a hospicja, które powinny w 2020 roku z nich skorzystać, pozostawiono samym sobie.

We wrześniu 2020 r. procedowano nad nowelizacją ustawy „covidowej” w wyniku czego uchylono art. 7 c Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), co poskutkowało zniesieniem zakazu przeprowadzania konkursu ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie konkursy ofert na świadczenie opieki zdrowotnej po nowelizacji ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ogłosił Łódzki Oddział NFZ?
  2. Ile hospicjów z województwa łódzkiego przystąpiło do konkursu ofert?
  3. Czy Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie przystąpiło do konkursu ofert?
  4. Jakie hospicja posiadają na chwile obecną kontrakt na finansowanie działalności z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ?
  5. Czy w najbliższym czasie Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamierza ogłosić konkurs?
Skip to content