Dzięki Razem Toruń otrzymałam bardzo niepokojące informacje o rozpoczęciu z inicjatywy Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego renegocjacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Gminę Miasta Torunia, zawartego w roku 2000 pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność”.

Podpisanie tego układu było niebagatelnym osiągnięciem oświatowych związków zawodowych działających na terenie Torunia, które zatroskane o los i płace wszystkich pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w toruńskiej oświacie, negocjowały jego korzystne dla nich zapisy. Wielomiesięczne starania doprowadziły do stworzenia dokumentu, który uzależnił wysokość wynagrodzeń zasadniczych od najniższego wynagrodzenia, tak aby co roku następował realny wzrost płac dla wszystkich zatrudnionych. Zapisy układu w obecnym kształcie poprawiają także sytuację osób odchodzących na emeryturę bądź rentę, ustalając korzystniejszą niż Kodeks Pracy wysokość odprawy.

Koszty utrzymania oświaty nie powinny być w żaden sposób przerzucane na budżety osób zatrudnionych i ich rodzin. Takie rozwiązanie skutkować będzie spychaniem osób o najniższym statusie ekonomicznym na margines życia społecznego, powodować wykluczenie społeczne osób, będących często wieloletnimi zasłużonymi pracownicami i pracownikami. Proces ten będzie godził w poczucie społecznej sprawiedliwości.

Praca w szkole jest kluczowa dla edukacji, socjalizacji i wychowania naszego społeczeństwa. W tym bardzo ważnym dla nas wszystkich procesie swój nieodzowny udział mają osoby sprzątające, woźne, kucharki, czy konserwatorzy.

Dlatego też zwróciłam się z pisemną interwencją do prezydenta Michała Zaleskiego z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Prezydent Miasta Torunia, podejmie działania, w celu rozwiązania problemów finansowych toruńskiej oświaty bez obarczania rosnącymi kosztami grup najsłabiej sytuowanych ekonomicznie – pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń? Jeżeli tak, to jakie to będą działania?
2. Czy Prezydent Miasta Torunia, przewiduje działania, w celu ustanowienia sprawiedliwego i równego traktowania pracowników z różnych grup zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń? Jeżeli tak, to jakie to będą działania?

Koszty toruńskiego systemu oświaty nie mogą zostać przerzucone na grupy o najsłabszej pozycji ekonomicznej. Konieczne jest sprawiedliwe i równe traktowanie pracowników z różnych grup zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Liczę na szybką odpowiedź od prezydenta Michała Zaleskiego. Z uwagę będę się przyglądać rozwojowi tej sytuacji.