Dotarły do mnie informacje, że samorząd gminy Grabów zamierza zmienić studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy dla obszaru 28 hektarów sąsiadujących z zabytkowym zamkiem w Besiekierach z przełomu XV i XVI wieku. Sposób zmiany przeznaczenia tych gruntów budzi ogromny sprzeciw mieszkańców.

Z doniesień medialnych wynika, że ma powstać ogromna hodowla kur, obszar pod panele fotowoltaiczne i wysypisko odpadów. Zdaniem mieszkańców kurniki i wysypisko będą miały negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na atrakcyjność turystyczną zamku i jego terenu, który jest najstarszym obiektem historycznym gminy. Będą także uciążliwe dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

W związku z powyższym zwróciłam się do Wójta Gminy Grabów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy planuje się budowę kurników i wysypiska śmieci w pobliżu zamku w Besiekierach?
2) Pod jaką działalność przeznaczony będzie teren 28 hektarów w pobliżu zamku w Besiekierach, dla którego zmienia się studium UiKZP gminy Grabów?
3) Czy samorząd gminy Grabów rozważa stworzenie na tym terenie strefy rekreacyjnej, która podniosłaby atrakcyjność turystyczną zabytku a tym samym gminy Grabów?

O wyniku interwencji na pewno będę informować.