W lutym tego roku w jednym z hoteli pracowniczych na terenie Kutna doszło do gwałtu na 21-letniej Ukraince. Z policyjnych statystyk wynika, że ofiarą gwałtu może być nawet co piąta Polka. Brakuje jednak dokładnej informacji o skali przestępstw na tle seksualnym, jakich ofiarami w Polsce padają cudzoziemki.

Dlatego w złożonej przeze mnie interpelacji poselskiej pytałam, czy Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr ofiar przestępstw na tle seksualnym, jakimi padają cudzoziemki, jaka jest skala tego zjawiska oraz wśród jakich narodowości występuje ona najczęściej.

Niestety odpowiedź jaką dostałam od pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego nie jest satysfakcjonująca. Mimo że przygotowanie odpowiedzi na moje pytania trwało prawie półtora miesiąca, to i tak kilka pytań pozostało bez odpowiedzi. Okazuje się, że systemy informatyczne Prokuratury Krajowej nie pozwalają na wygenerowanie danych dotyczących narodowości pokrzywdzonych przestępstwami na tle seksualnym. Nie jest wobec tego możliwe określenie skali tego zjawiska, jak również wskazanie narodowości pokrzywdzonych, których to zjawisko dotyczy najczęściej.

Oczywiście problem ten dotyczy kobiet bez podziału na narodowość. Jednak w związku coraz częstszymi przypadkami gwałtu na cudzoziemkach należy wprowadzić dokładniejsze statystyki, które pozwolą na lepszą diagnozę i przede wszystkim przeciwdziałanie tego typu przestępstwom. Będę w tej sprawie pisać do Ministra!

Poniżej treść odpowiedzi:

Szanowna Pani Marszałek

W odpowiedzi na interpelację nr 2672 Pani Poseł na Sejm RP Pauliny Matysiak w sprawie działań wymiaru sprawiedliwości mających na celu poprawę sytuacji ofiar gwałtu będących cudzoziemkami uprzejmie informuję, że systemy informatyczne Prokuratury Krajowej nie pozwalają na wygenerowanie danych dotyczących narodowości pokrzywdzonych przestępstwami na tle seksualnym. Nie jest wobec tego możliwe określenie skali tego zjawiska, jak również wskazanie narodowości pokrzywdzonych, których to zjawisko dotyczy najczęściej.

Obowiązujący kodeks postępowania karnego przewiduje obowiązek wezwania tłumacza ilekroć zachodzi potrzeba przesłuchania osoby niewładającej językiem polskim. W sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej określone w art. 197-199 k.k. przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka dokonuje sąd z udziałem biegłego psychologa. Ponadto, w każdej sprawie karnej, kiedy zaistnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, chyba że dotyczy to osób, które odmówiły zeznań lub zostały od nich zwolnione na podstawie art. 182 § 1 i 2 k.p.k. lub art. 185 k.p.k.

Z poważaniem

Bogdan Święczkowski